www.misgeret.co.il www.misgeret.co.il

תקנון מועדון לקוחות אתר "מסגרת"


להמשך תקנון מסגרת לחץ כאן

 
 • "מסגרת" הינו אתר האינטרנט המופעל ע"י חברת "אלונליין"

 • "מסגרת" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 • "מסגרת" שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.

 • תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

 • מובהר כי כל אדם רשאי להצטרף פעם אחת למועדון, ולא יתאפשר צירופו של אדם אשר רשום במאגר המידע של "מסגרת" כחבר מועדון קיים.

 • החברות במועדון הינה אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש, כי ההטבות לחבר המועדון הינן ניתנות להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

 • "מסגרת" תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ופעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.

 • "מסגרת" אינה מתחייבת לאפשר אפשרות צבירה ומימוש נקודות לכל המוצרים באתר והינה רשאית לבטל את ההטבה על חלק מהמוצרים כראות עינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 • על המוצרים בהן תחול ההטבה, יצבור חבר המועדון 10% מסכום הקנייה המזכה בפועל (להלן "כסף מסגרת"). כסף "מסגרת" הינו נקודות אישיות בעלות ערך של 1 ש"ח כל אחת אותן צובר החבר ואינן ניתנות להעברה ו/או איחוד ו/או המרה למזומן.

 • מימוש הנקודות אפשרי בהזמנה מעל 200 ש"ח כולל מע"מ וללא דמי משלוח.

 • לקוחות שקנו עד לתאריך 30/3/2014 יהיו זכיים רטרוטאקטיבית לכל היותר ל-75 ש"ח, גם אם סכום הרכישות שלהם גבוה מ- 750 ש"ח.

 • חישוב ההטבה יערך בעבור כל חבר מועדון בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות שבוצעו או נצברו עבור לקוחות שונים. רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בהטבות המוקנות מכוחו.

 • במידה והחבר ניצל יותר כסף "מסגרת" מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשבי "מסגרת", רשאית "מסגרת" לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות שנוצל בטעות על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

 • במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו. עם מימושו של הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות הזכות בהתאם.

 • לא ניתן לממש כסף "מסגרת" באותה העסקה בה נצבר, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.

 • הרישום הנמצא בידי "מסגרת" הוא זה אשר יקבע את סכום כסף "מסגרת" שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום כסף "מסגרת" שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של "מסגרת" ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 • מימוש כסף "מסגרת" יתאפשר במשך שנה אחת בלבד (12 חודשים) מיום הרכישה המזכה האחרונה. חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך שנה מיום הרכישה המזכה האחרונה תימחק יתרת כסף "מסגרת" שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, ו"מסגרת" לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור, ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.

 • לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה.

 • ידוע לחבר כי הנהלת "מסגרת" שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי הנהלת "מסגרת" מעת לעת.

 • החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הצטרפות למועדון הכולל בין ביתר את הפרטים הבאים: שם מלא, מין, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה והסכמה לקבלת דיוור אלקטרוני, SMS, או דיוור בדואר רגיל על ידי "מסגרת". פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת "מסגרת" מעת לעת.

 • בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה של "מסגרת" ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי "מסגרת" ו/או מי מטעמה.

 • יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של "מסגרת", והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1611

 • כל חבר רשאי לדרוש מ"מסגרת", בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של "מסגרת" ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. בנוסף, רשאי החבר לדרוש מ"מסגרת", בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון.

 • "מסגרת" שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 31 יום שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת "מסגרת" תאפשר לחבר לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה.

 • "מסגרת" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי באתר האינטרנט של "מסגרת".

 • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 • תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה.

 • מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

להמשך תקנון מסגרת לחץ כאן