www.misgeret.co.il www.misgeret.co.il

תקנון אתר ''מסגרת''


להמשך תקנון מועדון חברים מסגרת לחץ כאן

מבוא
  הגלישה באתר ''מסגרת'' והשימוש ברשת האתרים הנלוות לו כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקוראם בעיון טרם שימושך באתר. באם באתר משנה או באתר נלווה לאתר ''מסגרת'' חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכללים המפורטים במסמך זה.

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי
  במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי (כדוגמת ביצוע הזמנת תמונה) תתבקש/י לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס חיוב ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של מפעיל האתר.
נדגיש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל/י להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת קניית תמונות ומוצרים באתר. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.

מדיניות ניהול תמונות באתר
  מפעיל האתר רשאי לבטל/לשנות/לערוך ואף לבטל כל תמונה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתו. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לא לאשר הכנסת תמונה שאינה ראויה ו/או אינה עומדת בסטנדרטים של אתר ''מסגרת''.

אופן השימוש של מפעיל האתר במידע
  שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת עיון בעמודים/ מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכו'. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך (להלן : " המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של מפעיל האתר. מפעיל האתר מתחייב בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים במסמך זה.

השימוש במידע שייאסף על ידי מפעיל האתר, ככל שייאסף, ייוחד למימוש היעדים הבאים:
1. התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.
2. התאמה אישית של פרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.
3. קבלת / שליחת דואר אלקטרוני ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות.
4. מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים.
5. משלוח דואר אלקטרוני על ידי מפעיל האתר עצמו וזאת בכפוף להסכמה ספציפית ונפרדת מטעמך לכך. במסגרת זו תוכל מפעיל האתר להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותו ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע למפעיל האתר והשירות יופסק תוך 48 שעות ממועד מתן ההודעה.
6. בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם וזאת לטובת כלל המשתמשים והגולשים.


העברת מידע למפרסמים
  במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי מפעיל האתר יעביר מידע ממאגר הנתונים שבידיו למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהיא את זיהויך האישי (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל)

מדיניות ניהול פרסומות באתר
  הפרסומות המועלות באתר ''מסגרת'' ובאתרים הנילווים אליו מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי מפעיל האתר. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה - "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא למפעיל האתר.

איסוף נתונים על ידי מפעיל האתר באמצעות "COOKIES"
  מפעיל האתר, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, ראשי ליצור גם הוא קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם הוא אוסף מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב.
המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את מפעיל האתר לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון אתר ''מסגרת'' והנילויים אליו כך שהם יתאימו באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבל על עצמו מפעיל האתר במסגרת מסמך זה.
בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי אתר ''מסגרת'' והאתרים הנילוים אליו ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו / או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.

אבטחת מידע
  מפעיל האתר מאבטח את המידע המצוי באתר ''מסגרת'' ובאתרים הנילויים אליו ככל שהוא נוגע להפעלת אתר זה, במערכות מתקדמות ביותר וכן משתמשת בהצפנה בטכנולוגיית SSL 128 bit. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים.

הזכות לעיין במידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן :"חוק הגנת הפרטיות")
  סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי :
(א) כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
(ב) בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א) ( להלן:"המבקש") בשפה העברית, הערבית או האנגלית.
סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות קבע כי :
(א) "אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע , ואם הוא תושב חוץ - למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו".
(ב) הסכים בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותו ויודיע עליהם לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתקופה שנקבעה בתקנות.
(ג) סירב בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יודיע על כך למבקש, באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

סעיף 15 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי: "על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון כאמור בסעיף 13 או בסעיף 13א. ועל הודעת סירוב כאמור בסעיף 14 (ג) , רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות".

דיוור ישיר
  דיוור ישיר מוגדר בסעיף 17ג. לחוק הגנת הפרטיות כ: " פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע".באם פנייה אישית כלשהי המתבצעת אליך נופלת במסגרת הגדרת חוק זו, ומתבססת על נתונים המצויים בידי מפעיל האתר, עומדת לך הזכות לפנות אל מפעיל האתר בכתב באחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר ''מסגרת'' ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע. היה ומפעיל האתר יקבל ממך הודעה כאמור הוא יפעל לאלתר בהתאם לדרישה. ויודיע לך בכתב כי הוא עשה כן. היה ומפעיל האתר לא יודיע לך תוך שלושים יום מיום קבלת דרישתך על קיומה, פתוחה בפניך הדרך לפנות לבית משפט השלום בדרך שנקבעה בתקנות על מנת לחייבו לעשות כן.

בהקשר זה מודגש כי באם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שמפעיל האתר יפעל על פיה ולא יעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו, ואולם מידע המצוי בידי מפעיל האתר והנוגע לשימושך באתר לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו' - יישמר במאגרי המידע הפנימיים שלו בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
  מפעיל האתר הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ''מסגרת'', ובאתרים הנילויים אליו באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, השימוש בשם ''מסגרת'', עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה ,הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב.

גולש באתר אשר מבקש להדפיס תמונה על-ידי הכנסתה לאתר או על-ידי שליחה בדרך אחרת למפעיל האתר - מצהיר בזאת שהוא בעל זכויות יוצרים בתוקף של התמונה, יש לו סמכות להדפיס את התמונה וכל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בעתיד - תופנה אליו ישירות ותהיה באחריותו הבלעדית

זכויות יוצרים - אמנים מציגים
  מפעיל האתר מתחייב לעשות את כל אשר יש בידו כדי להגן על זכויות היוצרים של האמנים המציגים באתר ובכלל זה מתחייב שלא לעשות שימוש בקבצים שהועברו לידיו - אלא לצורכי הזמנה שהתבצעה באמצעות האתר ובכלל זה: העברת הקובץ לידי צד שלישי, לצורכי הדפסה ו/או מסגור .

השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/ת
  למרות שמפעיל האתר עושה את מירב המאמצים להתאים את אתר ''מסגרת'' לכל משתמש/ת באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו - עומד לרשות ציבור המשתמשים כמו שהוא . משכך, השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך כמשתמש/ ת בלבד

אחריות ומדיניות החזרת מוצרים
  מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצר האיכותי ביותר, אם מסיבה כלשהי נפגם המוצר, ראשי המזמין להחזירו לאתר "מסגרת" ולקבל את כספו בחזרה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 הקובע כי במידה ובחר המזמין לבטל את העסקה רשאית החברה לגבות ממנו דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. כל זאת בכפוף לכך שהמזמין הכניס את כל פרטיו על פי דין כגון פרטי כרטיס אשראי,ת.ז, פרטי מען או פרטים אישיים. מפעיל האתר לא ישא באחריות עבור הזמנות שלא יגיעו ליעדן מסיבות אשר אינן תלויות בו ו/או בספקי המשלוחים שלו, לרבות פרטים שגויים כגון כתובת מען, פרטי כרטיס אשראי, פרטים אישיים וכדומה.

בנוסף לאמור לעיל, באתר "מסגרת" מוצרים רבים המופקים בהזמנה אישית ואינם "מוצרי מדף", מוצרים אלו אינם ניתנים להחלפה אלא אם נמצא בהם פגם במוצר. בהזמנת הדפסים על בדי קנבס תינתן אחריות על אי דהיית צבעים למשך 3 שנים בתנאי פנים (בתוך חדר ללא אור שמש ישירה או ספוט תאורה ישיר). ובתנאי שלא נגע שום נוזל במוצר (לרבות מים וחומרי ניקוי).

עם קבלת הזמנת הלקוח, נשלחת ההזמנה להפקה (הדפסה, מסגור וכו') - עקב כך, כל ביטול עסקה בתווך של מעבר ל-24 שעות מקבלת ההזמנה, יחוייב במלוא התשלום בניכוי דמי משלוח באם שולמו.

כדי להחזיר את המוצר יש לשלוח אותו בצירוף החשבונית שקיבלת ופירוט הסיבה להחזר לכתובת שתמסר טלפונית על-ידי נציג אתר "מסגרת" .את החזרת מוצרים יש לתאם מראש. מפעיל האתר לא יקבל מוצרים בחזרה ולא יבטל העסקה ללא תאום מראש בכתב. תמורת המוצרים יינתן זיכוי לקניה הבאה (לא כולל דמי משלוח). או יזוכה כרטיס האשראי. המזמין אינו רשאי להחזיר או להחליף מוצר שאריזתו המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהיה פגום בטרם נמסר לו. עלות המשלוח הינה על חשבון הלקוח.

מסיבות טכנולוגיות ברורות יתכן והצבעים אשר המשתמש רואה על המסך שונים מהצבעים של התמונה, פוסטר או ציור אותו יקבל בפועל. בדרך כלל ההבדלים קטנים כתלות באיכות מסך המחשב של המשתמש. מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי אך לא יחליף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי הקונה.

מדיניות החלפת תמונות אמנים
  מפעיל האתר מאפשר להחליף תמונה שנקנתה באתר מסגרת בכפוף לתנאים וההגבלות הבאות:
  • דמי טיפול ע"ס 20% ממחיר התמונה המוחלפת ישולם בעת ביצוע הזמנת התמונה החליפית.
  • התמונה המוחלפת תוחזר עד 21 ימים מתאריך ההזמנה, באריזה המקורית וללא כל פגם
  • התמונה המוחלפת תוחזר לסניף טירת הכרמל (באופן עצמאי או באמצעות חברת שליחויות בעלות 49 ש"ח - מוגבל לגודל 100x70 ס”מ)
  • ההזמנה לתמונה החליפית תבוצע עד 14 ימים מתאריך ההחזרה
  • יודגש כי ההחלפה תקפה עבור תמונות מתוך המאגר של אתר מסגרת ולא לתמונות אישיות של הלקוח
  • מוגבל להחלפת תמונה אחת בכל הזמנה

אספקת המוצר
  מפעיל האתר מתחייב לעשות את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצר במועד המוקדם ביותר ותוך פרק זמן סביר. מבלי לגרוע באמור לעיל, מוסכם בזאת כי כל אימת ולא סוכם בכתב בין בצדדים אחרת, אספקת המוצר תהיה בתוך פרק זמן של עד 60 ימים, לא תהווה הפרת הסכם מצד מפעיל האתר ולא תהיה עילה לביטולו מצד הקונה. בנוסף לאמור לעיל, מלאי המוצרים באתר, לרבות הדפסים ופוסטרים משתנה מעת לעת – מפעיל האתר אינו מתחייב שכל המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים כל הזמן ויתכן וחלק והמוצרים לא יהיו במלאי בעת הקניה. במקרה כזה זכאי הלקוח להחזר כספי מלא ו/או זכות לבחור תמונה אחרת במקום.

הפעלתו השוטפת של האתר
  מפעיל האתר אינו מתחייב להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. מפעיל האתר מצדו עושה וימשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם הוא אינו מתחייב כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנילווים להפעלה זו.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית
  על השימוש באתר ''מסגרת'' יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בחיפה תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה, לשימוש באתר ''מסגרת'' ולאתרים הנלווים אליו.

  לעמוד שאלות ותשובות

להמשך תקנון מועדון חברים מסגרת לחץ כאן